Formål og virke

DanBIF er det danske knudepunkt for GBIF – Global Biodiversity Information Facility. GBIF er en multi­natio­nal infrastruktur der har som mål at gøre al ver­dens infor­mation om biologisk mangfoldighed (bio­diversitet) frit og globalt tilgængelig for søgning og analyse via internettet.

GBIF samler og formidler data om jordens biodi­ver­sitet
Dette opnås i kraft af en fælles indsats fra de mange lande og organisationer m.m., der er medlem af GBIF. Data formidles via GBIFs portal.

DanBIF gør danske, fær­ø­ske og grønlandske bio­diver­si­tets­data tilgængelige via GBIFs portal og fungerer som bindeled mel­lem GBIF og danske brug­ere af biodiver­si­tets­data inden for forsk­ning og naturforvaltning.

DanBIFs kerneydelser

  1. Mobiliserer dansk husede biodiversitetsdata for deling i GBIF, herunder også færøske og grønlandske biodiversitetsdata

  2. Organiserer den autoriserede liste over arter i Danmark – Allearter.dk

  3. Hjælper data-bidragere og -forvaltere med at behandle og forberede deres data til publikation i GBIF


Tillige har DanBIF, i det omfang det er muligt, følgende aktiviteter:

  • Rådgiver om og deltager i biodiversitetsprojekter i DK, herunder især deltagelse i udvikling og organisering af National Artsportal m. Miljøstyrelsen.
  • Hjælper brugere med at få udbytte af GBIF og anvende GBIF-data i forskning og forvaltning.
  • Deltager aktivt i at GBIF hele tiden udvikler sin brugbarhed i en positiv og innovativ retning.

Årsrapporter

Se oversigt over DanBIFs årsrapporter og aktiviteter.