Dansk Pattedyratlas

Bogværk med beskrivelse af de 88 arter af danske pattedyr, med fotos af arterne og deres levesteder samt udbredelseskort for de fleste af arterne. Udgivet på Gyldendal i 2007; redigeret af Hans J. Baagøe og Thomas Secher Jensen. Over 20 forfattere har bidraget til værket (se oversigt).

Dansk Pattedyratlas på Den Store Danske

Pattedyratlasset ligger online på Den Store Danske (Gyldendal). Her kan du bl.a. læse artiklerne om de enkelte arter og se fotos og udbredelseskort.

Data

Data om arternes forekomst baserer sig på en landsdækkende atlaskortlægning, dvs. en registrering af om en art er fundet eller ej i kvadrater på 10 × 10 km. Knap 400 frivillige har foretaget undersøgelser i kvadrater og indrapporteret observationer til projektet. Dertil kommer et tocifret tusindtal af indberetninger fra borgere om forekomst af både land- og havpattedyr. Tillige har de naturhistoriske museer og andre forskningsinstitutioner udført omfattende undersøgelser, hvis resultater indgår i atlasset.

Læs mere om kortlægning, metodik og dataindsamling her.

Projektet har opbygget en database med en række oplysninger, bl.a. art, observationsdato, lokalitet, observatør, registreringsmetode, biotoptype og en række andre parametre. Data fra denne database er senere stillet til rådighed for deling i GBIF.

Se datasættet Atlas of Danish Mammals på GBIF her.

(Datasættets DOI (permanente identifikation) i GBIF er: http://doi.org/10.15468/r2kvnz).

Databehandling og kvalitetssikring

I forbindelse med DanBIFs behandling af Pattedyratlas-databasen og klargøring til publicering i GBIF er følgende udrettet:

 1. Tilretning og konvertering af selve dataformatet til nutidigt IT-dataformat der kan læses i GBIF-systemet.
 2. Supplering af databasen med manglende biologiske oplysninger, f.eks. om højere taxonomiske relationer for hver art (familier etc.), for at opfylde det nødvendige format.
 3. Omhyggelig kvalitetssikring af datasættet for at sikre overensstemmelse med det allerede publicerede bogværk. Kvalitetssikringen omfatter:
  • At sikre overensstemmelse med de anvendte videnskabelige navne og navnelisten i Allearter.dk.
  • Genberegning af den geografiske position for udvalgte observationer.
  • Kvalitetssikring af position ift. oplyste 10x10 km kvadrat.
  • Produktion af kvadratnetskort for hver art, og sammenligning med det publicerede bogværk.

Vi takker

Aage V. Jensen Naturfond har ydet økonomisk støtte til DanBIFs arbejde med at GBIF-formatere, kvalitetssikre og publicere data fra Dansk Pattedyratlas online på GBIF-portalen.

http://www.avjf.dk/avjnf/